1 ANVENDELSE

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for annoncørens (herefter ”Annoncøren”) køb af markedsføring og annoncering (herefter samlet ”Annoncering” eller ”Annonce”) af Jysk Fynske Medier P/S, CVR-nr. 36 50 33 35 (herefter ”JFM”) på JFM-koncernens digitale platforme og trykte medier, medmindre andet er skriftligt aftalt (JFM og Annoncøren tilsammen ”Parter” eller ”Parterne”).

1.2 Annoncørens eventuelle indkøbsbetingelser er kun gældende for Annoncørens køb af Annoncering af JFM, hvis JFM specifikt og skriftligt har accepteret dette.

1.3 Annoncøren er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser, der er opstået som følge af Annoncørens køb af Annoncering hos JFM, til tredjemand.

2 BESTILLING AF ANNONCERING

2.1 Parterne indgår en særskilt aftale om Annoncering, hvori det konkrete omfang og priserne (ekskl. moms og tillæg i punkt 3.3) fastsættes. Parterne aftaler samtidig, hvorvidt Annoncøren selv producerer Annoncerne eller om disse skal produceres af JFM mod betaling. Aftalen om Annoncering er først bindende, når JFM skriftligt har tiltrådt eller accepteret aftalen, f.eks. via en skriftlig ordrebekræftelse.

2.2 Annoncer produceret af JFM

2.2.1 JFM producerer Annoncer på grundlag af det materiale, som JFM modtager fra Annoncøren. Når en Annonce er færdigproduceret, sender JFM denne til Annoncørens godkendelse. Annoncen indrykkes ikke af JFM før, at denne er godkendt af Annoncøren. Det er Annoncørens ansvar at godkende Annoncer tidsnok til, at disse kan blive indrykket af JFM i overensstemmelse med det aftalte tidspunkt.

2.2.2 JFM er til en hver tid berettiget til at anvende underleverandører i forbindelse med produktionen af Annoncer for Annoncøren.

2.3 Annoncer produceret af Annoncøren

2.3.1 Annoncøren er ansvarlig for indholdet i de Annoncer, som Annoncøren fremstiller til brug for Annoncering på JFM’s digitale platforme og trykte medier.

2.3.2 Det er Annoncørens eget ansvar at indlevere Annoncer rettidigt til JFM, således at JFM kan indrykke disse i overensstemmelse med det aftalte tidspunkt.

3 PRISER

3.1 Den pris som Annoncøren skal betale for Annonceringen fastsættes i en særskilt aftale mellem Parterne, jf. punkt 2.1.

3.2 De aftalte priser i den særskilte aftale mellem Parterne er ekskl. moms, eventuelle afgifter og nedenstående tillæg i punkt 3.3.

3.3 Tillæg ved Annoncering i trykte medier

3.3.1 Ved Annoncering i trykte medier, fakturerer JFM Annoncøren for E-profilstillæg ved hver Annonceindrykning. De aktuelle E-profilstillæg findes her.

3.3.2 I tillæg til punkt 3.3.1 og nævnte tillæg deri, fakturerer JFM også Annoncøren for nedenstående tillæg ved hver Annonceindrykning i trykte medier:

  • Spalteluft: Alle printannoncer tillægges 2 mm ekstra pr. spalte (spalteluft)
  • Produktion: Hvis JFM skal producere Annoncen, skal Annoncøren betale et gebyr pr. mm på DKK 0,50
  • Miljøtillæg Pr. mm DKK 0,11

3.3.3 JFM er berettiget til at foretage forholdsmæssige ændringer i aftalte priser i den særskilte aftale mellem Parterne og i ovennævnte gebyr og tillæg, hvis der sker ændringer i relevant lovgivning og dette medfører en stigning i relevante afgifter og tillæg.

4 ANNULLERING

4.1 Annoncøren kan annullere en Annoncering indtil deadline for ”annoncebestilling”, hvorefter JFM refunderer/krediterer prisen herfor. Hvis Annoncøren annullerer en Annonce, der er produceret af JFM, refunderes/krediteres produktionsomkostningerne dog ikke af JFM.

4.2 Se deadlines for Dagblade og ugeaviser.

4.3 Efter den fastsatte deadline kan Annoncer ikke annulleres af Annoncøren.

5 IMMATERIALLE RETTIGHEDER

5.1 Ejerskab til Annoncer produceret af JFM

5.1.1 Hvis Annoncen er produceret af JFM, ejer JFM Annoncen og dertil knyttede rettigheder, medmindre Parterne specifikt har aftalt andet. Dette betyder, at Annoncen ikke må anvendes af Annoncøren uden forudgående skriftlig aftale med JFM. 5.1.2 Uanset punkt 5.1.1, er Annoncøren dog – uden beregning – berettiget til at anvende Annoncer, der består af billedannoncer, på Annoncørens egne profiler på sociale me-dier. Det er ikke tilladt for Annoncøren at anvende sådanne billedannoncer til andet formål end førnævnte, herunder på sociale medier, der ikke er kontrolleret af Annoncøren selv, eller i medier, der konkurrerer med JFM. Efter anmodning fra Annoncøren, sender JFM Annoncen i et filformat egnet til dette formål.

5.1.3 Reklamespots, lydlogo, jingler m.m. produceret af JFM, kan Annoncøren frikøbe efter nærmere individuel aftale med JFM. Annoncørens anvendelse af sådanne frikøbte Annoncer vil dog under alle omstændigheder være underlagt anvendelsesmæssige begrænsninger, der fastsættes specifikt i frikøbsaftalen mellem Parterne.

5.2 Krænkelse af tredjemands rettigheder og ulovligt indhold

5.2.1 Annoncøren garanterer og indestår på objektivt grundlag for, at indholdet i alle Annoncer ikke er i strid med relevant lovgivning, disse betingelser eller krænker tredjemands rettigheder, herunder immaterielle rettigheder. Dette gælder uanset, om Annoncerne er produceret af Annoncøren selv eller af JFM.

5.3 Afvisning af Annoncer

JFM er berettiget til at afvise Annoncer, hvis JFM vurderer, at disse strider imod JFM’s interesser, krænker tredjemands rettigheder, kan virke stødende på læserne eller på anden måde er ulovlige. I sådanne tilfælde giver JFM Annoncøren skriftligt besked herom.

6 ANSVAR

6.1 Forsinket indrykning

6.1.1 JFM er ikke ansvarlig for forsinkelser, der skyldes Annoncørens manglende godkendelse af Annoncer, jf. punkt 2.2.1, eller Annoncørens manglende indlevering af Annoncer, jf. punkt 2.3.2.

6.1.2 Hvis ikke JFM indrykker en Annonce på det aftalte tidspunkt, og dette ikke skyldes Annoncørens forhold, jf. punkt 6.1.1, skal Annoncøren skriftligt fastsætte en rimelig og sidste frist for indryk af den berørte Annonce. Indrykker JFM den berørte Annonce

inden for fristen fastsat af Annoncøren, er Annoncøren ikke berettiget til at hæve købet af den berørte Annonce og/eller kræve erstatning fra JFM.

6.1.3 Indrykker JFM ikke den berørte Annonce indenfor den rimelige og sidste frist fastsat af Annoncøren i medfør af punkt 6.1.2, er Annoncøren berettiget til at hæve købet af den berørte Annonce. Én forsinket annonceindrykning berettiger ikke Annoncøren til at annullere/ophæve andre Annonceringer.

6.2 Fejl og mangler

6.2.1 JFM er ikke ansvarlig for fejl i Annoncer, der er indrykket i overensstemmelse med Annoncørens bestilling, jf. punkt 3. Tilsvarende er JFM ikke ansvarlig for indholdsmæssige fejl i Annoncer, herunder men ikke begrænset til trykfejl, prisfejl, tidsmæssige fejl m.m., hvis Annoncøren selv har indleveret Annoncen til JFM, jf. punkt 3.2, eller hvis JFM har produceret Annoncen og denne er godkendt af Annoncøren inden indrykning, jf. punkt 3.1.3.

6.2.2 I tilfælde af fejl og mangler ved en Annonce skal Annoncøren straks efter indrykning og under alle omstændigheder senest 8 hverdage efter indryk, informere JFM skriftligt herom. I modsat fald fortaber Annoncøren sin ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for JFM.

6.2.3 JFM er kun ansvarlig for fejl og mangler ved Annoncer, hvis Annoncøren kan dokumentere, at sådanne skyldes fejl eller forsømmelser hos JFM.

6.2.4 Hvis JFM er ansvarlig for fejl og mangler ved en Annonce, er JFM berettiget til – efter eget valg – at (i) udbedre fejl og mangler ved den relevante Annonce, (ii) foretage genindrykning af Annoncen, eventuelt i en korrigeret version, og/eller (iii) meddele Annoncøren et forholdsmæssigt afslag i prisen for Annonceringen. JFM skal udføre den valgte afhjælpning indenfor rimelig tid efter, at Annoncøren har reklameret skriftligt over fejl og mangler ved en given Annonce. 6.2.5 Foretager JFM ikke behørig afhjælpning i overensstemmelse med punkt 6.2.4, er Annoncøren berettiget til at ophæve det berørte køb af Annoncering. Fejl og mangler ved én Annonce berettiger ikke Annoncøren til at annullere/ophæve andre Annonceringer.

6.3 Ansvar

6.3.1 Under alle omstændigheder er JFM’s maksimale ansvar for Annoncørens dokumenterede tab pr. Annonce begrænset til den pris, som Annoncøren har eller skulle have betalt for JFM’s indrykning af den Annonce, der har givet anledning til Annoncørens krav.

6.3.2 JFM er aldrig ansvarlig for Annoncørens indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til driftstab, tidstab, avancetab, bodsbetalinger og goodwill.

6.3.3 Annoncøren skal holde JFM skadesløs i det omfang, at JFM pålægges ansvar over for tredjemand for et tab, som JFM efter disse betingelser ikke er ansvarlig for.

6.3.4 Hvis tredjemand fremsætter et erstatningskrav mod en af Parterne, skal denne Part straks underrette den anden herom. Det indbyrdes forhold mellem JFM og Annoncøren er dog alene reguleret af disse betingelser.

7 BETALING

7.1 Betalingsfristen er netto 14 dage efter indryk eller kampagnestart, medmindre andet er aftalt mellem Parterne.

7.2 JFM sender en faktura til Annoncøren på den mail, som Annoncøren har oplyst til JFM i forbindelse med bestillingen af Annonceringen. Hvis Annoncøren skifter mailadresse, skal dette straks meddeles skriftligt til JFM.

7.3 Ønsker Annoncøren at modtage fakturaer i fysisk form og pr. post, skal Annoncøren oplyse dette skriftligt til JFM. Annoncøren vil i så fald blive opkrævet et administrationsgebyr på DKK 75,00 ekskl. moms pr. faktura.

7.4 Betaler Annoncøren ikke rettidigt, vil JFM opkræve rykkergebyrer og morarenter i overensstemmelse med gældende lovgivning.

7.5 Annoncøren er aldrig berettiget til at modregne eventuelle krav mod JFM eller tilbageholde en del af betalingen, medmindre JFM skriftligt har accepteret dette i hvert enkelt tilfælde.

8 PERSONDATA

8.1 Hver Part er ansvarlig for at overholde den gældende databeskyttelseslov. 8.2 JFM’s privatlivs- og cookiepolitik findes her.

9 FORCE MAJEURE

9.1 I tilfælde af force majeure, som beskrevet i punkt 9.2, er JFM berettiget til efter eget valg – uden ansvar for Annoncøren – at (i) udskyde indrykning af berørte Annoncer til opfyldelseshindringen er ophørt eller (ii) at annullere berørte annonceringer. JFM

giver Annoncøren skriftligt besked inden for rimelig tid efter, at JFM kan konstatere, at JFM er blevet ramt af begivenheder omfattet af punkt 9.2.

9.2 Force majeure forligger, hvis JFM og/eller JFM’s underleverandører ikke kan producere den berørte Annonce eller indrykke den berørte Annonce som følge af arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som JFM ikke selv har været herrer over, såsom brand, krig, mobilisering, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, terror, hackerangreb, epidemier, pandemier og lignende force majeure.

10 AFGØRELSE AF TVISTIGHEDER

10.1 Tvistigheder i anledning af Annoncørens Annoncering hos JFM og disse betingelser skal afgøres efter dansk ret og ved retten i Odense.

Kontakt os Book møde Nyhedsbrev

Kan vi hjælpe?

Skal vi hjælpe dig godt i gang med din markedsføring?

Ring op eller send en mail, vi sidder klar til at hjælpe dig.

Mediernes styrker

Book et møde i dag og få lagt en gratis markedsføringsplan

Navn*
Firma*
CVR nummer*
Arbejdsmail*
Telefon*
Fire forretningsfolk planlægger markedsføring på kontor
Indtast mødeinformationer
Foretrukne dage
Kommentar

Få større effekt af din markedsføring, få styr på dine unikke kvaliteter

Har du helt styr på dine unikke kvaliteter? Altså hvordan du skiller dig ud fra mængden, så kunderne vælger dig fremfor konkurrenten?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få en guide til at skille dig ud fra dine konkurrenter og få flere kunder i ”butikken”.

Indtast dine kontaktoplysninger her*
Fornavn
Efternavn
Virksomhed
Din arbejds e-mail
Jeg accepterer nedenstående samtykke

2 Håndværkere som arbejder med tagkonstruktion

Nyhedsbrevet, der styrker din markedsføring
*Ved tilmelding: Når du samtykker til modtagelse af nyhedsbreve fra Jysk Fynske Medier P/S, accepterer du modtagelse af elektroniske nyhedsbreve, som indeholder nyheder, markedsføringstiltag, konkurrencer samt tilbud om deltagelse i sociale og fagligevents for Jysk Fynske Medie samt udvalgte datterselskaber og egene brands. klik her for en komplet oversigt over udvalgte datterselskaber og brands. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke via linket i bunden af den tilsendte e-mail eller ved henvendelse. Læs vores privatlivs- og cookiepolitik her